Alapszabály

A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
alapszabálya

I. Általános rendelkezések

1. A szervezet neve: Biatorbágyi Fotóklub Egyesület.
2. A szervezet nevének rövidítése: Biatorbágyi Fotóklub
3. Az Alapítás éve: 2009.
4. A Bírósági bejegyzés éve: 2010
5. A szervezet székhelye és címe: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.
6. A szervezet működési területe: Biatorbágy város, Pest megye, Magyarország, Európa
7. Az Egyesület jogi személy.
8. Az Egyesület pecsétje, logója:

BFE pecset    BFE logo


A bélyegzőn kívül a klub jogosult, a működési jellegét kidomborító emblémát (-kat) használni iratain, kiadványain.

 1. 9. Az Egyesület, mint fotóművészeti alkotócsoport, tagja a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett, Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) 2010-től.
 2. 10.Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 3. 11.Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi:

(4) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

(5) Kulturális tevékenység.

 

Az alapszabály a tagok által jóváhagyott okirat, amely a bejegyzés után lép hatályba.

II. Az Egyesület célja, feladata

 1.Az Egyesület olyan kulturális nonprofit társadalmi szervezet, amelynek célja a biatorbágyi és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő, illetőleg Biatorbágyhoz más módon kötődő amatőr és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése, fotóművészeti tevékenységük támogatása, fejlesztése. A biatorbágyi kulturális élet gazdagítása kiemelten a vizuális kultúra területén.

 1. 2.Céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

2.1.   Támogatja a vizuális kultúra, kiemelten a fotóművészet, a fényképezés iránt érdeklődők elméleti, gyakorlati fejlődését, szakmai haladását, tagjainak művészeti, technikai fejlődését.

2.2.   Támogatja a tagság pályázati és kiállítási részvételét, egyéni és kollektív szereplését.

2.3.   Ösztönözi, segíti az Egyesület tagjait a fotózásban való jártasság magasabb szinten való elsajátítására és művelésére, ezeknek megfelelő minőségű, színvonalú alkotások létrehozására.

2.4.   Helyi összejöveteleket tart, fotósétát, fotókirándulást szervez, alkotótáborokat szervez, lehetőség szerint szakmai előadásokat tart, saját, vagy meghívott közreműködővel.

2.5.   Részt vesz a MAFOSZ tagszervezetekénti tevékenységekben, valamint a regionális szervezetekben való tevékenységekben.

2.6.   Felveszi a kapcsolatot, fejleszti és ápolja más hazai és külföldi (különösen a testvérvárosi) fotóklubokkal, fotókörökkel.

2.7.   A Fotóművészek Szövetsége, a MAFOSZ vagy más társadalmi szerv támogatásával: a lehetőségek szerint területi, országos, vagy nemzetközi fotópályázatokat, fotókiállításokat rendez.

2.8.   Szakmai segítséget nyújt a kulturális, idegenforgalmi, helytörténeti, és egyéb kiadványok elkészítéséhez.

2.9.   Megóvja és terjeszti a tárgyi és szellemi kulturális (különösen a fotókulturális) örökségeket.

2.10.  Bemutatja az Egyesületnek, mint közösségnek és tagjainak, mint önálló alkotóknak munkásságát, művészeti tevékenységét.

2.11.  Együttműködik más művelődési, művészeti szervekkel, közösségekkel fotókiállítások, fotótanfolyamok, szakmai programok megrendezésében

2.12.  Az Egyesület a szakmai munka erősítése érdekében együttműködést biztosító, folyamatos kapcsolatot tart fenn a fotóművészet legmagasabb szintű országos szerveivel.

2.13.  Belső pályázatokat ír ki az Egyesület tagjai részére.

 

III. Az Egyesület tagsága

 

Az Egyesület rendes tagja lehet önkéntes alapon minden bel- és külföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli, intézmény, csoport, szervezet, aki belépési nyilatkozata aláírásával elfogadja annak célkitűzéseit, alapszabályát, vállalja a kötelezettségek teljesítését. A célok megvalósításában önként részt kíván venni és munkásságával a fotókultúrát, a vizuális kultúrát gazdagítja, művészeti alkotásokat hoz létre.

 1. 1.A tagsági jogviszony keletkezése:

1.1.   Egyesületi alapító tagok: akik az Egyesület alapító gyűlésén részt vettek, és az egyesület megalapításában részt vettek.

1.2.   Egyesületi tagok: akik az Egyesület megalapítását követően új tagként csatlakoznak annak munkájához. Felvételük írásos belépési kérelmük alapján az Egyesület Elnökségének egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával történik. A felvételi kérelemhez mellékelni kell minimum 10 db digitális fotót és egy rövid szakmai önéletrajzot. A döntésről kérelmező a tagsági igazolvány átadásával kerül értesítésre. Az elutasító határozat ellen – amelynek tartalmaznia kell az indoklást is – az érintett a közgyűlésnél, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül panasszal élhet, és kérheti a kérelem újra történő elbírálását. Tagsági viszony akkor keletkezik, ha a belépni kívánó az Egyesületi alapszabályban foglaltakkal egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a belépési nyilatkozat aláírásával ezt elfogadja és a belépéskor érvényes mértékű tagsági díjat befizeti.

Az Egyesület tagjairól az adatlap alapján, az Elnökség naprakész nyilvántartást vezet.

1.3.   A pártoló tagok: azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. A pártoló tagok felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. Az alapszabály elfogadása mellett az Egyesület Elnökségének a felvétel tárgyában hozott döntésével jön létre a jogviszony, melyről írásos megállapodást kötnek.

1.4.   Tiszteletbeli tagok: azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a fotókultúra ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. Tiszteletbeli tagokat az Elnökség felterjesztése alapján a közgyűlés választja meg.

1.5.   A tagsággal járó jogok és kötelezettségek a belépési szándék elfogadása szerint kiállított tagsági igazolvány kiadásának napjától illetik meg az új tagot.

 

 1. 2.A tagsági jogviszony megszűnése:

2.1.   A kilépés írásbeli bejelentésével.

2.2.   A tagnak az Egyesületből való kizárásával, ha az Egyesületi tag az alapszabályban foglaltakkal és az Egyesület érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, továbbá, ha az Egyesületi tag a klub munkájában, egyéves (nem rendkívüli) közgyűlés közötti időszakban bejelentés, indoklás nélkül nem vesz részt. A tag kizárását az Elnökség kezdeményezi a közgyűlésen. A kizárásról a közgyűlés indoklással ellátott határozattal dönt. A tag a kizárásáról szóló határozatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

2.3.   A tag törlésével, ha az Egyesületi tag a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti és a fennálló tartozásait írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül sem rendezi. Az írásbeli felszólítás tartalmazza, hogy a tagdíjfizetés elmulasztása a kizárás következményét vonja maga után.

2.4.   Természetes személy esetében a tag halálával, illetőleg nem természetes személy esetében a tag jogutód nélküli megszűnésével.

2.5.   Egyesület megszűnésével.

2.6.   A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni, abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

2.7.   A kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

 

 1. 3.A tagok jogai és kötelezettségei

3.1.   A tagok jogai:

3.1.1.      Az Egyesületi rendes tagoknak a közgyűlésen szavazati joggal való részvétel, javaslattétel, tisztségvállalás az Egyesület szervezetében.

3.1.2.      A pártoló és tiszteletbeli tagoknak az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal való részvétel. A pártoló és tiszteletbeli tagok választási joggal nem rendelkeznek.

3.1.3.      A klub összejöveteleinek, rendezvényeinek látogatása.

3.1.4.      A klub által rendezett pályázatokon, kiállításokon való részvétel.

3.1.5.      Külső szervek által rendezett pályázatokon, kiállításokon való részvétel.

3.1.6.      A klub eszközeinek, felszerelési-, berendezési tárgyainak használata.

3.1.7.      Etikai, fegyelmi kivizsgálás kérése, ennek érdekében az Elnökség összehívása.

3.1.8.      A tagsági viszony felmondása.

3.1.9.      Az Egyesület szervei által létrehozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben- pert indíthat.

 

3.2.   A tagok kötelezettségei:

3.2.1.      A vállalt tisztségekkel járó feladatok, a közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása, elvégzése.

3.2.2.      A tagok alkotásaiknak a klub rendelkezésére bocsátása a szerzői jog figyelembevételével, közös munkásságukat reprezentáló kiállítások megrendezéséhez, illetőleg országos vagy nemzetközi pályázatokon való részvételhez, közös kiadványok készítéséhez.

3.2.3.      Az Egyesület vezetőségének tájékoztatása a tagok önálló kiállításairól.

3.2.4.      Az Egyesület rendes tagjainak a közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetése.

3.2.5.      Az Egyesület eszközeinek, felszerelési, berendezési tárgyainak megóvása.

3.2.6.      Az Egyesület érdekeinek szolgálása, tekintélyének, megbecsülésének gyarapítása.

3.2.7.      Adatkezelési és szerzői jog védelmi nyilatkozat megtétele.

 

 1. 4.Az Egyesület munkájában való részvétel formái:

4.1.   Az összejöveteleken való részvétel és munkavégzés, a bizottságokban való tevékenység.

4.2.   Részvétel a pályázatokon, kiállításokon egyéni vagy kollektív formában, egyéni kiállítás rendezése stb.

4.3.   Vezetőségben való tevékenység.

 

IV. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el.

 

 1. 1.Közgyűlés

1.1.      Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Az Egyesület közgyűlését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy ügyvezető elnöke írásban, az ülést megelőzően 5 nappal korábban a tervezett napirendi pontok feltüntetésével hívja össze. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok 33%-a az összehívás okának és céljának megjelölésével azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni továbbá, ha azt a bíróság elrendeli.

1.2.      A közgyűlés nem nyilvános. Részvételre jogosultak a rendes tagok, illetve közösségek, szervezetek esetében képviselőjük, az alapító tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok, valamint az elnökség által külön meghívottak.

1.3.A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1.3.1.      Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.

1.3.2.      Az éves költségvetés megállapítása; rendelkezés az Egyesület vagyonáról.

1.3.3.      Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának megtárgyalása és jóváhagyása.

1.3.4.      Az Egyesületi tevékenység fő irányainak meghatározása.

1.3.5.      Az Egyesület más szervezetbe, egyesületbe stb. való belépése, egyesülése, onnan való kilépése.

1.3.6.      Az Egyesület feloszlásának kimondása.

1.3.7.      Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli cím visszavonása.

1.3.8.      A tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag) 5 évre történő megválasztása, illetve visszahívása.

1.3.9.      Az Felügyelő Bizottság 5 évre történő megválasztása és visszahívása.

1.3.10.  A tagdíj megállapítása.

1.4.   A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettek kell tekinteni és a következő alkalommal kell ismételten szavazásra bocsátani. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Titkos szavazást kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásakor.

1.5.      A jelenlévő tagok legalább 20%-ának erre irányuló javaslatára titkos szavazást kell elrendelni.

1.6.      A közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - egy órával később összehívott ismételt Közgyűlés, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, és a Közgyűlés érvényesen megtartható. Ennek tényét a Meghívóban fel kell tüntetni.

1.7.   A közgyűlésen az Egyesületi alapító tagok és az Egyesületi tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, a pártoló tagok és meghívottak tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.

1.8.   A közgyűlés az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tagokat választhat.

1.9.   A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Határozatok rendje szerint.

 1. 2.Elnökség

Az Egyesület vezető szerve a 6 tagú elnökségből áll, mely - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.

2.1.   Az Elnökség összetétele és választása:

2.1.1.      Az Elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag.

2.1.2.      Az Elnökség tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év időtartamra választja meg.

2.2.   Összeférhetetlenségi szabályok

2.2.1.      Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Ügyintéző és képviseleti szerv tagja csak legalább korlátozottan cselekvőképes személy lehet, kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta.

2.2.2.      Kiskorú tag csak az életkorának megfelelő – képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési joggal nem járó- tisztségre választható.

2.2.3.                 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

2.3.   Az Elnökség fő feladatai:

2.3.1.      Az Egyesület éves munkaprogramjának elkészítése.

2.3.2.      A közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetés meghatározása.

2.3.3.      A közgyűlés összehívása.

2.3.4.      Két közgyűlés között az Egyesület tevékenységének irányítása.

2.3.5.      Gondoskodás az Egyesület rendezvényeinek előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról.

2.3.6.      A tagok nyilvántartásba vétele, törlése. A tagfelvétel utólagos bejelentése a közgyűlésen.

2.3.7.      Felszólítás a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére.

2.3.8.      Jegyzőkönyv felvétele az Elnökségi ülésekről a Határozatok rendje szerint.

2.4.   Az Elnökség szükség szerint, évente legalább egy alkalommal tart ülést az Egyesületi tevékenység folyamatos biztosítására. Az elnökségi ülést az Egyesület elnöke, vagy ügyvezető elnöke írásban, az ülést megelőzően 5 nappal korábban a tervezett napirendi pontok feltüntetésével hívja össze.

2.5.   Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

2.6.   Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az Elnökség több mint fele jelen van.

2.7.   Az Elnökség a határozatait egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalommal kell ismételten szavazásra bocsátani.

2.8.   Az elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni a Határozatok rendje szerint.

2.9.   Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra-hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

2.10.  Az Elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

2.11.  Az Elnökség tagjai a megbízatásukkal járó feladatokat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

 

 1. 3.Felügyelő Bizottság

3.1.   Az Egyesület és az Elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét 3 tagú Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel. Tagjait titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra a közgyűlés választja. A tagok maguk közül választják meg a bizottság elnökét.

3.2.   A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 5 nappal. Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a döntéshez két tag egybehangzó szavazata szükséges. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

3.3.   Az Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.

3.4.   Figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabály és jogszabályok szerinti működését.

3.5.   Ellenőrzi a pénzügyi gazdálkodást, ellenjegyzi a költségvetést és az éves beszámolójelentést.

3.6.   A Felügyelő Bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az Elnökség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek. Az Egyesület működési, szakmai, gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.

3.7.   A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az Elnökséget. Amennyiben észrevételei alapján az Elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, az Felügyelő Bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek rendkívüli Elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabály-sértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az Elnökség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia.

3.8.   A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.

 

 1. 4.Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

a) A megbízás időtartamának lejártával.

b) A Közgyűlés általi visszahívással, amennyiben egy éven keresztül nem vesz részt az Elnökség alapszabály szerinti munkájában.

c) A törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

d) Lemondással.

e) Elhalálozással.

 

 1. 5.Határozatok rendje

5.1.   A közgyűlésről, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.

5.2.   A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:

- a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség és a Felügyelő Bizottság esetében név szerint),

- a határozatképességet,

- a véglegesített napirendet,

- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,

- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,

- a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát

5.3.   .A jegyzőkönyveket hitelesítik:

- a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,

- az Elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,

- a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke.

5.4.   A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

- a határozat véglegesített szövegét,

- a határozathozatal időpontját,

- annak érvényességi körét, hatályát,

- a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát

 

V. Az Egyesület vagyona, pénzügyi eszközei és gazdálkodása

 

 1. 1.Az Egyesület pénzügyi forrásai: tagdíjak, pártoló tagsági díjak, rendezvények és kiadványok készítésének tiszta bevételei, pályázatokon nyert pénzeszközök, támogatói befizetések, tagok tagdíjon felüli felajánlása, személyi jövedelemadó 1%. A működés során szerzett bevételek, tárgyi eszközök az Egyesület vagyonát képezik.
 2. 2.Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, évente készít egyszerűsített beszámolót és mérleget, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Az Elnökség az elmúlt év gazdálkodásáról a közgyűlésnek beszámolni köteles.
 3. 5.Az Egyesület bevételeit nem osztja fel, azt céljai megvalósítására fordítja. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.
 4. 6.Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.
 5. 7.Az Elnökség által készített beszámolót a határozatképes Elnökség megtárgyalja, és azok elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. Az éves beszámolót a Felügyelő Bizottságnak jóvá kell hagyni.
 6. 8.Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.
 7. 9.Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat.
 1. A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyó bevételt, és annak felhasználását a Biatorbágyi Fotóklub honlapján (www.biatorbagyifotoklub.hu) jól látható menüpontban fel kell tüntetni.
 2. Az adományozott, vagy pályázatokon nyert bevételi forrásokat, mint a tagság tulajdonát kell kezelni.

 

VI. Az Egyesület képviselete

 

1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.
2. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök mindenkor egyszemélyben jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezési jogot további két elnökségi tag csak együttesen gyakorolhatja, kivéve az Internetes (E-bank) kártya használatával, mely esetben az elnök - elektronikus formában történő- írásbeli jóváhagyásával, bármely elnökségi tag egyszemélyben rendelkezhet.

VII. Nyilvánosság

 

 1. 1.Az Egyesület a közgyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal az internetes honlapján (www.biatorbagyifotoklub.hu) megjelenteti a közgyűlésről szóló tájékoztatását.
 2. 2.Az Egyesület tevékenységéről, a szolgáltatás igénybevételi módjáról, továbbá a gazdálkodás legfontosabb adatairól a nyilvánosságot évente egy alkalommal az internetes honlapja (www.biatorbagyifotoklub.hu) segítségével tájékoztatja.
 3. 3.Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig internetes honlapján (www.biatorbágyifotoklub.hu) a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
 4. 4.Az Egyesület irataiba bárki szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatja. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.
 5. 5.Az Egyesület éves beszámolójelentésébe bárki betekinthet, arról - a saját költségére - másolatot készíthet.
 6. 6.A Közgyűlés, valamint az Elnökségi ülés döntéseiről a nyilvánosságot két héten belül az internetes honlapja (www.biatorbagyifotoklub.hu) segítségével tájékoztatja. A döntések megismerését a Közgyűlésen, valamint az Elnökségi ülésen résztvevők a helyszínen aláírásukkal igazolják, a távollévő - elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező- érintettek tájékoztatása postai küldemény formájában történik.

 

VIII. Az Egyesület megszűnése

 

Az Egyesület megszűnik:

- ha a feloszlatást a tagság 2/3 része megszavazza;

- ha más Egyesülettel egyesül;

- ha a bíróság megszünteti

- ha a bíróság feloszlatja.

 

Az Egyesület megszűnése esetén annak pénzbeli vagyonával és más felszerelési tárgyaival a hitelező kielégítése után az Egyesület Elnöksége a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult rendelkezni, oly módon, hogy azok továbbra is a közösségi közművelődést szolgálják.

 

IX. Záró rendelkezések

 

Az Egyesületi tagdíj mértékét a közgyűlés évente határozhatja meg. 2010. évben 5000 forint (október 30-ai befizetési határidővel), de a tagok saját belátásuk és anyagi lehetőségeihez mérten magasabb összeggel is hozzá járulhatnak az Egyesület működési kiadásainak elősegítéséhez. A tiszteltbeli tagok és a pártoló tagok mentesek a tagdíjfizetés alól.

A tagdíj befizetésének határideje tárgyév február utolsó napja. A határidőt nem teljesítő klubtagok tagsága felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett tag nem gyakorolhatja teljes körűen a klubtagok jogait, így nem érheti el az egyesület honlapjának belső, tagoknak szóló oldalait, illetve a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. Amennyiben a felfüggesztett tag az év során a tagdíj hátralékát nem egyenlíti ki, úgy következő év januárjában az egyesületből kizárásra kerül, a tagsági adatai törésre kerülnek.

A tagsági igazolvány érvényességi ideje tárgyévet követő év március 31.

Az adatvédelmi és szerzői jog védelmi nyilatkozatot megtétele a belépéssel egyidejűleg történik.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el.

A jelen módosított alapszabályt a közgyűlés 2014. február 19-én, Biatorbágyon fogadta el.

 

 

...................................      .......................................                                ……………………….

elnök                                 alelnök                                                            titkár